Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

wizerunek godła RP używany przez Komornik Katowice Martę Lech

Klauzula  Informacyjna - Rodo

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iż:

 

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  Katowice – Wschód w Katowicach Marta Lech.

 

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania zadań ustawowych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, zabezpieczającym oraz w związku z wykonywaniem innych ustawowych obowiązków w sprawach prowadzonych w Kancelarii.

 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22marca 2018r. o komornikach sądowych, przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, przepisów dotyczących biurowości kancelarii komornika oraz w celu wykonania zadań określonych przepisach i obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii komornika oraz dokumentowanie przebiegu egzekucji. Dane są przetwarzane także w zakresie funkcjonowania Kancelarii Komorniczej.

 

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 156 ustawy z dnia 22marca 2018r. o komornikach sądowych oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych.

 

Dane osobowe mogą być udostępniane osobom, podmiotom i instytucjom wymienionym w przepisach ustawy o komornikach sądowych, kodeksu postępowania cywilnego i w innych aktach prawnych regulujących czynności wykonywane przez komornika sądowego oraz podmiotom z którymi zawarte zostały lub zostaną zawarte umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów.

 

Przetwarzane dane osobowe pozyskiwane mogą być  z następujących źródeł, w szczególności:

- pozyskiwane z ustaleń dokonanych na podstawie art. 761 Kodeksu Postępowania Cywilnego,

- od stron postępowania, uczestników, itp., zgodnie z przepisami prawa.

 

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a w szczególnym przypadku prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych

 

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Dane osobowe gromadzone są w Kancelarii Komorniczej w związku z wymogami ustawowymi i umownymi. Podanie w/w danych osobowych w celu ich przetwarzania przez Komornika jest obligatoryjne, a podstawą prawną  ich przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego określonego w przepisach prawa. Skutkiem niepodania ww. danych jest brak możliwości wykonania obowiązków prawnych wynikających  z przepisów prawa i realizacji uprawnień określonych tymi przepisami. Podanie innych niż w/w danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem.

 

 

 

 

 

ikonka symbolizująca rodo ( Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

 

 

 

Copyright © 2020 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Marta Lech.

 

 

 

 

 

 

 

     

 

tablica urzędowa z napisem Komornik Sądowy Katowice - Wschód Marta Lech