pieczęć urzędowa komornika

Komornik Katowice-Wschód Marta Lech

młotek sędziowski na biurku
godziny pracy którymi dysponuje kancelaria

Godziny Pracy

 

poniedziałek  9:00 - 15:00

wtorek           9:00 - 15:00

środa            9:00 - 15:30

czwartek       9:00 - 15:00

piątek            9:00 - 14:30

przyjęcia interesantów 

w środę 10:00-15:30

 

rachunek bankowy

Rachunek Bankowy

 

ING Bank Śląski S.A. 27 1050 1243 1000 0090 3256 0030

 

W tytule wpłaty prosimy podać sygnaturę akt sprawy oraz imię i nazwisko.

ikonka telefonu

Kontakt

 

Jesionowa 9a/214

40-159 Katowice

tel. 32 351 87 38, tel. 792 393 909

zobacz na mapie

e-mail: katowice.lech@komornik.pl

NIP: 5771852100

ID EPU: 2039

      

 

Kilka słów o naszej kancelarii

 

Witamy uprzejmie na stronie internetowej komornika sądowego. Kancelaria zlokalizowana jest w Katowicach, w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec. Działamy na terenie województwa śląskiego. Komornik wykonuje między innymi egzekucję świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, zabezpieczenia roszczeń, spis inwentarza czy też doręczenia pism sądowych. Na stronie kancelarii mogą Państwo uzyskać informacje o obszarze działania komornika, zapoznać się z obwieszczeniami o licytacjach, a także pobrać wniosek o wszczęcie egzekucji jak również inne niezbędne dokumenty dla Wierzyciela. Proszę pamiętać aby do wniosku dołączyć tytuł wykonawczy w oryginale. Zapraszamy do kontaktu aby komornik mógł dobrze i skutecznie zająć się Twoją sprawą, ponieważ zależy nam na Twojej dobrej opinii.

 

 

 

Posiadamy dostęp do następujących baz danych co umożliwia skuteczne ustalenie majątku dłużnika:

 

Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - CEPiK

Platformy Usług Elektronicznych  ZUS-EKS

Wyszukiwarki Rachunków Bankowych Dłużnika - OGNIVO

Elektronicznego Postępowania Upominawczego - EPU (e-Sąd)

Elektronicznych Ksiąg Wieczystych - EKW

Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - EPUAP

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG

 

 

 

Opis czynności komorniczych:

 

 

Poszukiwanie majątku dłużnika

 

 

- podjęcie czynności terenowych, mających na celu ustalenie majątku dłużnika, w sytuacji, gdy ustalenia dokonane za pośrednictwem instytucji, takich jak: ZUS, Urząd Skarbowy czy CEPiK, nie przyniosły oczekiwanych efektów;

- koszt 100 zł, opłata stała uiszczana przez wierzyciela;

- często czynności terenowe pomagają w ustaleniu składników majątku dłużnika, z których możliwe jest skuteczne prowadzenie egzekucji, jak np. ruchomości o wartości handlowej, których sprzedaż pozwala na zaspokojenie wierzyciela;

- jeżeli postępowanie egzekucyjne będzie skuteczne, koszty poniesione przez wierzyciela zostaną wyegzekwowane w pierwszej kolejności.

 

 

Spis inwentarza

 

- koszt 400 zł, opłata stała uiszczana przez wnioskodawcę

- spisanie składników majątku spadkodawcy oraz ustalenie ich wartości; polega na spisaniu aktywów, czyli  ruchomości, nieruchomości , praw majątkowych i innych stanowiących własność , przysługujących spadkodawcy, a także spisaniu pasywów, tj. zobowiązań, długów spadkodawcy.

 

 

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych

 

- zabezpieczenie roszczeń uprawnionego, tj. strony, której roszczenie nie zostało stwierdzone jeszcze tytułem wykonawczym, pozwalającym na wszczęcie postępowania egzekucyjnego; zabezpieczenie może polegać na zajęciu ruchomości, wierzytelności z rachunków bankowych, innych wierzytelności, wynagrodzenia za pracę, innych praw majątkowych; stosownie do art. 731 kpc: zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, chyba że ustawa stanowi inaczej;

- wstępna opłata w wysokości 300 zł, po wykonaniu zabezpieczenia koszt 10% wartości świadczenia podlegającego zabezpieczeniu pomniejszone o 300 zł.

 

 

Doręczenia pism sądowych

 

   - na zlecenie Sądu lub wniosek powoda komornik dokonuje doręczenia pism sądowych za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty. Opłata za wykonanie doręczenia wynosi 60 zł oraz zwrot poniesionych wydatków gotówkowych. Doręczenia pism sądowych mogą być wykonywane wyłącznie na obszarze Sądu Rejonowego, przy którym dany komornik działa.

 

 

 

Płatne wnioski o udzielenie informacji:

 

 

1. Wniosek do systemu ZUS-EKS:

51,52 zł (w tym 0,90 zł przelew)

Ustalenie płatnika składek, adresu dłużnika.

 

2. Wniosek do systemu KIR-OGNIVO:

0,31 zł do jednego banku lub SKOK-u.

Ustalenie rachunków bankowych dłużnika.

 

3. Wniosek do Urzędu Skarbowego:

50,90 zł (w tym 0,90 zł przelew) oraz 2,78 zł za przesłanie zapytania

Ustalenie rachunków bankowych, opodatkowanych czynności cywilno-prawnych, płatników, adresu dłużnika.

 

4. Wniosek do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych:

20,90 zł (w tym 0,90 zł przelew)

Ustalenie nieruchomości należących do dłużnika.

 

5. Wniosek do Centralnego Rejestru Zastawów:

20,90 zł (w tym 0,90 zł przelew)

Wstępne ustalenie czy dłużnik figuruje w rejestrze zastawów.

 

 

 

Bezpłatne wnioski o udzielenie informacji:

 

1. Wniosek do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej.

Ustalenie czy dłużnik prowadzi działalność, ustalenie adresu działalności

 

2. Wniosek do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Ustalenie czy na dłużnika jest zarejestrowany pojazd mechaniczny.

 

 

 

Klauzula Informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iż:

 

Administratorem danych osobowych jest Komornik Katowice-Wschód Marta Lech.

 

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania zadań ustawowych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, zabezpieczającym oraz w związku z wykonywaniem innych ustawowych obowiązków w sprawach prowadzonych w Kancelarii.

 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22marca 2018r. o komornikach sądowych, przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, przepisów dotyczących biurowości kancelarii komornika oraz w celu wykonania zadań określonych przepisach i obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii komornika oraz dokumentowanie przebiegu egzekucji. Dane są przetwarzane także w zakresie funkcjonowania Kancelarii Komorniczej.

 

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 156 ustawy z dnia 22marca 2018r. o komornikach sądowych oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych.

 

Dane osobowe mogą być udostępniane osobom, podmiotom i instytucjom wymienionym w przepisach ustawy o komornikach sądowych, kodeksu postępowania cywilnego i w innych aktach prawnych regulujących czynności wykonywane przez komornika sądowego oraz podmiotom z którymi zawarte zostały lub zostaną zawarte umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów.

 

Przetwarzane dane osobowe pozyskiwane mogą być  z następujących źródeł, w szczególności:

- pozyskiwane z ustaleń dokonanych na podstawie art. 761 Kodeksu Postępowania Cywilnego,

- od stron postępowania, uczestników, itp., zgodnie z przepisami prawa.

 

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a w szczególnym przypadku prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych

 

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Dane osobowe gromadzone są w Kancelarii Komorniczej w związku z wymogami ustawowymi i umownymi. Podanie w/w danych osobowych w celu ich przetwarzania przez Komornika jest obligatoryjne, a podstawą prawną  ich przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego określonego w przepisach prawa. Skutkiem niepodania ww. danych jest brak możliwości wykonania obowiązków prawnych wynikających  z przepisów prawa i realizacji uprawnień określonych tymi przepisami. Podanie innych niż w/w danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem.

 

 

 

 

Art.10.1. ustawy z dnia 22 marca 2018r.o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 poz. 771):

 

"(…)  wierzyciel  ma  prawo  wyboru  komornika na  obszarze  właściwości  sądu  apelacyjnego, na którym  znajduje  się  siedziba  kancelarii komornika  właściwego  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

 

o egzekucję z nieruchomości;

o wydanie nieruchomości;

o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

w których przepisy o egzekucji  z nieruchomości stosuje się  odpowiednio."

 

 

Przepisy regulujące działalność komornika sądowego można znaleźć w internetowym systemie aktów prawnych.

 

   

  Sprawdź naszą wizytówkę na mapie         

 

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

 

Copyright © 2019-2023 Komornik Sądowy Marta Lech, Katowice. Wszelkie prawa zastrzeżone.