pieczęć urzędowa komornika

Licytacje

młotek za pomocą którego przeprowadza się licytacje komornicze

Licytacje ruchomości i nieruchomości prowadzone przez naszą kancelarię dostępne są pod adresem https://licytacje.komornik.pl jak również na naszej oficjalnej stronie. Komornik przeprowadza licytacje nieruchomości na obszarze Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, natomiast licytacje ruchomości są prowadzone na terenie województwa śląskiego.

 

 

Warunki licytacyjne

 

Ruchomości:

 

- do licytacji ruchomości nie mogą przystąpić: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji;

- najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg należy złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych;

- cenę wywołania w pierwszej licytacji stanowi trzy czwarte wartości szacunkowej;

- cenę wywołania w drugiej stanowi połowa wartości szacunkowej;

- pełnomocnictwo do udziału w licytacji, jeżeli nie jest pełnomocnictwem udzielonym adwokatowi bądź radcy prawnemu, powinno zostać stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym;

- cena nabycia powinna zostać zapłacona przez nabywcę po udzieleniu mu przybicia, gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, po udzieleniu przybicia możliwa jest zapłata jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, pozostała część ceny nabycia, na którą zalicza się złożoną rękojmię, należy uiścić w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

 

 

Nieruchomości:

 

- do licytacji nieruchomości nie mogą przystąpić: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice
i rodzeństwo, osoby obecne w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły;

- najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg należy złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania;

- cenę wywołania w pierwszej licytacji stanowi trzy czwarte wartości szacunkowej;

- cenę wywołania w drugiej stanowi dwie trzecie wartości szacunkowej;

- pełnomocnictwo do udziału w licytacji, powinno zostać stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia;

- minimalne postąpienie wynosi jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych;

- po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu, w terminie dwóch tygodni od otrzymania
od komornika wezwania, na rachunek depozytowy Ministra Finansów należy uiścić cenę nabycia,
z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy może zostać oznaczony dłuższy termin do zapłaty, jednak nie przekraczający miesiąca.

 

 

Ponadto należy wiedzieć, iż:

 

- sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania;

- rękojmia złożona przez licytanta, któremu udzielono przybicia zostaje zatrzymana, pozostałym rękojmia jest zwracana niezwłocznie;

- nabywca, który nie wykonał w terminie warunków w zakresie zapłaty ceny, traci rękojmię, skutki przybicia wygasają.

 

 

 

Obwieszczenie pierwszej licytacji

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Marta Lech Kancelaria Komornicza nr XVI w Katowicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu 15 lipca 2024r. o godz 14:00 w sali nr 117 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Francuska 70A odbędzie się pierwsza licytacja
udziału 1/2, dłużnika Tworek Paweł, w ograniczonym prawie rzeczowym, tj: spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Mysłowickiej 1 A/12, dla którego urządzono księgę wieczystą o nr. KA1K/00097589/0 w Wydziale XI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Katowice-Wschód w Katowicach.

 

Wartość w/w udziału dłużnika w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego wynosi:

107 000,00 zł (słownie: sto siedem tysięcy złotych zero groszy.)

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:

80 250,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy)

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 10 700,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset złotych zero groszy) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika: 27 1050 1243 1000 0090 3256 0030, ING BANK ŚLĄSKI S.A. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać, w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

 

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód
w Katowicach, do II Wydziału Cywilnego pod sygn. II Co 663/19/AW2. Akta można przeglądać w sądzie
w terminie dwóch tygodni przed licytacją. W kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis operatu szacunkowego nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

 

 

 

Godziny pracy kancelarii znajdują się na stronie głównej.

 

   

  Sprawdź naszą wizytówkę na mapie         

 

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

 

Copyright © 2019-2023 Komornik Sądowy Marta Lech, Katowice. Wszelkie prawa zastrzeżone.