pieczęć urzędowa komornika

Licytacje

młotek za pomocą którego przeprowadza się licytacje komornicze

Licytacje ruchomości i nieruchomości prowadzone przez naszą kancelarię dostępne są pod adresem https://licytacje.komornik.pl jak również na naszej oficjalnej stronie. Komornik przeprowadza licytacje nieruchomości na obszarze Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, natomiast licytacje ruchomości są prowadzone na terenie województwa śląskiego.

 

 

Warunki licytacyjne

 

Ruchomości:

 

- do licytacji ruchomości nie mogą przystąpić: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji;

- najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg należy złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych;

- cenę wywołania w pierwszej licytacji stanowi trzy czwarte wartości szacunkowej;

- cenę wywołania w drugiej stanowi połowa wartości szacunkowej;

- pełnomocnictwo do udziału w licytacji, jeżeli nie jest pełnomocnictwem udzielonym adwokatowi bądź radcy prawnemu, powinno zostać stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym;

- cena nabycia powinna zostać zapłacona przez nabywcę po udzieleniu mu przybicia, gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, po udzieleniu przybicia możliwa jest zapłata jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, pozostała część ceny nabycia, na którą zalicza się złożoną rękojmię, należy uiścić w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

 

 

Nieruchomości:

 

- do licytacji nieruchomości nie mogą przystąpić: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice
i rodzeństwo, osoby obecne w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły;

- najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg należy złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania;

- cenę wywołania w pierwszej licytacji stanowi trzy czwarte wartości szacunkowej;

- cenę wywołania w drugiej stanowi dwie trzecie wartości szacunkowej;

- pełnomocnictwo do udziału w licytacji, powinno zostać stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia;

- minimalne postąpienie wynosi jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych;

- po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu, w terminie dwóch tygodni od otrzymania
od komornika wezwania, na rachunek depozytowy Ministra Finansów należy uiścić cenę nabycia,
z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy może zostać oznaczony dłuższy termin do zapłaty, jednak nie przekraczający miesiąca.

 

 

Ponadto należy wiedzieć, iż:

 

- sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania;

- rękojmia złożona przez licytanta, któremu udzielono przybicia zostaje zatrzymana, pozostałym rękojmia jest zwracana niezwłocznie;

- nabywca, który nie wykonał w terminie warunków w zakresie zapłaty ceny, traci rękojmię, skutki przybicia wygasają.

 

 

 

Obwieszczenia

 

Obecnie brak.
Proszę zerkać na naszą stronę internetową.
Będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

 

 

 

Godziny pracy kancelarii znajdują się na stronie głównej.

 

   

  Sprawdź naszą wizytówkę na mapie         

 

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

 

Copyright © 2019-2023 Komornik Sądowy Marta Lech, Katowice. Wszelkie prawa zastrzeżone.