wniosek o wszczęcie egzekucji

 

 

wniosek o egzekucję alimentów

 

 

wniosek o egzekucję podwyższonych alimentów

 

 

wniosek o zaświadczenie  w alimentach

 

 

wniosek o eksmisję

 

 

wniosek o spis inwentarza

 

 

wniosek o zabezpieczenie

 

 

wybór komornika

 

 

zlecenie poszukiwania majątku

 

 

 

wniosek o wszczęcie egzekucji do pobrania
wniosek o alimenty do pobrania
wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia alimentacyjnego do pobrania
formularz wniosku o alimenty komornika sądowego katowice
wniosek o alimenty  komornika sądowego katowice - wschód
wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości wyegzekwowanych alimentów
formularz wniosku o zaświadczenie w alimentach
wniosek o opróżnienie lokalu
formularz wniosku o opróżnienie lokalu
formularz wniosku
formularz wniosku
formularz wniosku
formularz wniosku o zabezpieczenie do pobrania
wzór oświadczenia o wyborze komornika do pobrania
formularz oświadczenia o wyborze komornika do pobrania
formularz wniosku
formularz wniosku
egzekucyjne wnioski komornik katowice

Poszukiwanie majątku dłużnika:

 

- podjęcie czynności terenowych, mających na celu ustalenie majątku dłużnika, w sytuacji, gdy ustalenia dokonane za pośrednictwem instytucji, takich jak: ZUS, Urząd Skarbowy czy CIEPiK, nie przyniosły oczekiwanych efektów;

- koszt 100,00 zł, opłata stała uiszczana przez wierzyciela;

- często czynności terenowe pomagają w ustaleniu składników majątku dłużnika, z których możliwe jest skuteczne prowadzenie egzekucji, jak np. ruchomości o wartości handlowej, których sprzedaż pozwala na zaspokojenie wierzyciela;

- jeżeli postępowanie egzekucyjne będzie skuteczne, koszty poniesione przez wierzyciela zostaną wyegzekwowane w pierwszej kolejności.

 

 

Spis inwentarza:

 

- spisanie składników majątku spadkodawcy oraz ustalenie ich wartości; polega na spisaniu aktywów, czyli  ruchomości, nieruchomości , praw majątkowych i innych stanowiących własność , przysługujących spadkodawcy, a także spisaniu pasywów, tj. zobowiązań, długów spadkodawcy;

- koszt 400,00 zł, opłata stała uiszczana przez wnioskodawcę.

 

 

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych:

 

- zabezpieczenie roszczeń uprawnionego, tj. strony, której roszczenie nie zostało stwierdzone jeszcze tytułem wykonawczym, pozwalającym na wszczęcie postępowania egzekucyjnego; zabezpieczenie może polegać na zajęciu ruchomości, wierzytelności z rachunków bankowych, innych wierzytelności, wynagrodzenia za pracę, innych praw majątkowych; stosownie do art. 731 kpc: zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, chyba że ustawa stanowi inaczej;

- koszt 5% wartości świadczenia podlegającego zabezpieczeniu.

 

 

Powrót do strony głównej kancelarii komorniczej

 

Tutaj można pobrać formularze wniosków i oświadczeń:

Wnioski i Oświadczenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Marta Lech

wizerunek godła RP
tablica urzędowa z napisem Komornik Katowice-Wschód Marta Lech
formularz wniosku

   

    Zobacz naszą wizytówkę na google maps        

 

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

 

Copyright © 2020 Komornik Sądowy Marta Lech, Katowice. Wszelkie prawa zastrzeżone.